Tel: 06 12 58 57 17
Email: info@stressvrijleven.today
Stressvrij leven, kan dat?Liever privé coaching ontstressen?Weer rust vinden in jezelf?Ontstress vandaag en herhaal het morgen

Stressvrij leven, kan dat?

Doe een (online) workshop ontstressen

Lees Meer

Liever privé coaching ontstressen?

Neem dan contact met mij op

Lees Meer

Weer rust vinden in jezelf?

Boek een les of workshop iRest yoga nidra

Lees Meer

Ontstress vandaag en herhaal het morgen

Doe een Workshop Ontstressen

Lees Meer

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden behorende bij de Behandelovereenkomst

Voorwaarden kinesiologie

 • De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de
 • cliënt en gebaseerd op zelfverantwoording.De kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar de spiertest is
  niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.
 • De kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar de spiertest is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.
 • Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.
 • De kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te vervangen.
 • De kinesioloog kan om het proces te steunen, bloesem, voeding, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de kinesioloog op te volgen.
 • De kinesioloog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens de behandelovereenkomst werkt.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De kinesioloog is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De kinesioloog stelt de belangen van het kind centraal in de therapie.
 • De kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 • De kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.
 • De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de kinesioloog te verstrekken.
 • De kinesioloog houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere kinesiologen) overhandigd of medegedeeld.
 • De kinesioloog verplicht zich het kind (de cliënt) correct door te verwijzen naar een collega-kinesioloog of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De kinesioloog volgt bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijke geweld de 5 stappen van de Meldcode van het Ministerie van Volksgezondheid.

Afspraken behandelingen/consulten

 • De kinesiologische behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • De kinesioloog en het cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding kinesioloog – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een eerste consult duurt: 1- 1,5 uur, vervolgconsulten duren: 1 uur.
 • De kosten van een eerste consult bedragen € 90,00 , vervolgconsulten kosten € 70,00 per uur.
 • Betalingswijze van de behandelingen is contant of ter plekke overmaken via elektronisch bankieren per consult. Op rekening overmaken is eventueel in overleg mogelijk.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, e-mail of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. De cliënt informeert altijd zelf vooraf aan het bezoek van de kinesioloog bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoed.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in (Bewaar een kopie voor uzelf).

Bijzondere bepalingen

 • Verhindering behandelaar
  • Als de kinesioloog door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-kinesioloog in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de kinesioloog/behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de kinesioloog/behandelaar.
  • Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.
 • Beëindiging behandeling
  • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goed vinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de kinesioloog de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de kinesioloog een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de kinesioloog in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
  • De kinesioloog kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De kinesioloog zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Telefonisch spreekuur
  • Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, is het mogelijk een voicemail bericht in te spreken. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
 • Aansprakelijkheid
  • De kinesioloog is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar).
  • De kinesioloog is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Soestdijkstraat 62, 2012 KT Haarlem, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Praktijk voor Kinesiologie en Bewustwording
Jacqueline de Vries
adres: Soestdijkstraat 62, 2012 KT Haarlem
telefoon:023 5315041/ 06 12585717
e-mail: info@stressvrijleven.today
KvK nummer: 34321438